Reģistrēties

8000 1008

APK INSECT BLOCKER POUR-ON 500ML

ATĶ kods
7H0A
Aktīvā viela
Deratizācija, dezinsekcija
Ražotājs
ARTHUR SCHOPF Hygiene GmbH
Kategorija(s)
Deratizācija, dezinsekcija
Uzglabāšana
Indes
  • Lai redzētu preces cenu un pieejamību, lūdzu, ieejiet sistēmā!

INSECT BLOCKER POUR-ON - šķidrs insekticīds gatavs lietošanai uz dzīvniekiem. Aizsardzība prt insektiem līdz 8 nedēļām. Lietošanai lopkopībā. Insect Blocker Pour-on ir jau gatavs šķīdums ārējai lietošānai uz liellopiem (īpaši vasaras ganību periodā), lai atbaidītu mušas, dzēlēodus, zirgu mušas, dundurus utml. Insect Blocker Pour-on ir iecienīts dēļ sava ilgā iedarbības perioda līdz 8 nedēļām. Lietošana: Tikai profesionālais lietošanai. Teļiem/liellopiem svarā līdz 250kg: 10ml/100kg. Liellopiem/govīm svarā 250-800kg: 15ml/100kg. Uzlejiet šķīduma devu uz liellopa muguras no galvas līdz astei. Produktu likt tikai uz veselas ādas zonām. Efekts sāk parādīties 10 minūšu laikā. Atkārtojiet aplikāciju, kad efekts samazinās vai vismaz pēc 8 nedēļām. Laika periods pienam: 0 dienas. Laika periods kaušanai: 3 dienas. Informācija lietotājam: Neizlietotu produktu vai pārpalikumus neizmest mājsaimniecības atkritumos. Pārpalikumus neizliet izlietnē vai tualetes podā. Nododiet produkta konteineru speciālo atkritumu apsaimniekotājam. Atkārtoti izmantot tukšu konteineru. Ražotājs neuzņmas atbildību par produkta nepareizas lietošanas sekām. Pirmās palīdzības pasākumi: Ieelpojot: Nodrošināt svaigu gaisu. Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar ārstu. Saskare ar ādu: Skartās ķermeņa vietas nekavējoties rūpīgi mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Saskare ar acīm: Skalot atvērtas acis vairākas minūtes zem tekoša ūdens, tad konsultējieties ar ārstu. Norijot: izskalojiet muti un dzeriet lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Antidots: Simptomātiskā ārstēšana. Aktīvās vielas: 40g/l permetrīns, 2,5g/l Chrysanthemum cineroariaefolium ekstrakts no nobriedušiem, atvērtiem Tanacetum cineroariifolium ziediem, kas iegūts ar oglekļa oksīdu, 2,5g/l geraniols, parafīna eļļa. Bīstamība: BĪSTAMI! H317 - var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 - izraisa nopietnu acu kairinājumu. H410 - ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. EUH001 - sprādzienbīstams sausā veidā. EUH208 - satur geraniolu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Drošība: P101 - medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 - sargāt no bērniem. P280 - izmantot aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu aizsargus / sejas aizsargus. P391 - savākt izšļakstīto šķidrumu. P301+P310+P331 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P405 - glabāt slēgtā veidā. P510 - atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Ražotājs: Arthur Schopf Hygiene, Vācija. Inventarizācijas nr. LV23042019/3271

Līdzīgi produkti

Skatīt vairāk

Magnum Veterinārija SIA

PBLC Biznesa Centrs
Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021

Skatīt karti

Kontaktinformācija

T. +371 6716 0091

magnum@magnumvet.lv

Magnum

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, tu piekrīti sīkdatņu lietošanas noteikumiem!